taladanbienma
  • Hạng ...
  • Ngọc 16,583
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 68.18%
  • Chỉ số xã hội 44
  • Chỉ số đam mê 0.17
  • Thời gian tham gia 11 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có