choicaro
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,637
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 22.03%
  • Chỉ số xã hội 59
  • Chỉ số đam mê 18.57
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có