voky88
  • Hạng ...
  • Ngọc 21,688
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.15%
  • Chỉ số xã hội 65
  • Chỉ số đam mê 2.37
  • Thời gian tham gia 5 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có