corona
  • Hạng 40
  • Khiên ...
  • Ngọc 37,010
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 66.13%
  • Chỉ số xã hội 62
  • Chỉ số đam mê 8.85
  • Thời gian tham gia 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có