bichthuy
  • Hạng ...
  • Ngọc 9,599
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 44.19%
  • Chỉ số xã hội 43
  • Chỉ số đam mê 0.73
  • Thời gian tham gia 11 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có