kim93
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 7,092
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 4.84%
  • Chỉ số xã hội 62
  • Chỉ số đam mê 19.50
  • Thời gian tham gia 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có