thuyvan
  • Hạng 87
  • Khiên ...
  • Ngọc 17,228
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 63.64%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 1.50
  • Thời gian tham gia 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có