dung07
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 7,023
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 18.18%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 0.90
  • Thời gian tham gia 1 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có