racingboy
  • Hạng 27
  • Khiên ...
  • Ngọc 51,114
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 97.14%
  • Chỉ số xã hội 35
  • Chỉ số đam mê 4.89
  • Thời gian tham gia 1 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có