nguoilichsu
  • Hạng ...
  • Ngọc 270,214
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 91.21%
  • Chỉ số xã hội 455
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguoilichsu1 - 0 lamquennha
nguoilichsu1 - 0 hehemnghikngu
nguoilichsu1 - 0 bbgbfbfvf
nguoilichsu1 - 0 bixechual
nguoilichsu1 - 0 hugiundoanhoe
nguoilichsu1 - 0 kjcjckvckjvl
nguoilichsu1 - 0 nwsnsnnm
nguoilichsu1 - 0 jyhtgrfds
nguoilichsu1 - 0 gnhfbdvscxa
nguoilichsu1 - 0 mnhfgbvdcxz
nguoilichsu1 - 0 nhtgbvfdcsx
nguoilichsu1 - 0 htgrfedsxa
nguoilichsu1 - 0 uthgrfdcs
nguoilichsu1 - 0 hjexobts
nguoilichsu1 - 0 truyenkieungdu
nguoilichsu1 - 0 thrgfvdcx
nguoilichsu1 - 0 jyhtrgefds
nguoilichsu1 - 0 htrgefds
nguoilichsu1 - 0 terhgdfcx
nguoilichsu1 - 0 jythrgfdcsx
nguoilichsu0 - 9 animexyz
nguoilichsu1 - 0 yhtgrfdvcx
nguoilichsu1 - 0 hgdfvcx
nguoilichsu0 - 1 ponktrua
nguoilichsu1 - 0 utyhrgfd
nguoilichsu1 - 0 tgrfd5tyrgfdv
nguoilichsu1 - 0 nbdsbvd
nguoilichsu1 - 0 kjythgfbvdcx
nguoilichsu1 - 0 neybdtrfgcvf
nguoilichsu1 - 0 trgfdvcx
nguoilichsu1 - 0 jhgfdswsdvxc
nguoilichsu1 - 0 ny5tergfdvcx
nguoilichsu1 - 0 nhtrgcgdf
nguoilichsu1 - 0 n4btrgfdvc
nguoilichsu1 - 0 y54btgervf
nguoilichsu1 - 0 tdfgcvx
nguoilichsu1 - 0 rgtfdcv
nguoilichsu1 - 0 yhfgvctgfvc
nguoilichsu1 - 0 gfhdvcbc
nguoilichsu1 - 0 ndbfgc
nguoilichsu1 - 0 ne45btrgvf
nguoilichsu1 - 0 ebtrgvf
nguoilichsu1 - 0 nbytgffcv
nguoilichsu1 - 0 nbyrtvgf
nguoilichsu1 - 0 n45ybtd
nguoilichsu1 - 0 nb54yetrgvf
nguoilichsu1 - 0 yetrbvftbvg
nguoilichsu1 - 0 nserbdvxf
nguoilichsu1 - 0 nje4h5tyrbgf
nguoilichsu1 - 0 nbsertvcf
nguoilichsu1 - 0 nb45dterg
nguoilichsu1 - 0 dfgnbsfd
nguoilichsu1 - 0 nterbdfcv
nguoilichsu1 - 0 neydtxrbfv
nguoilichsu1 - 0 nbtrevgf
nguoilichsu1 - 0 ntbdxfgc
nguoilichsu1 - 0 nbe5drtf
nguoilichsu1 - 0 m6n45etrbh
nguoilichsu1 - 0 mn75drbfgc
nguoilichsu1 - 0 nbetrvdf
nguoilichsu1 - 0 mn5drtbfg
nguoilichsu1 - 0 gdfhnbgvgv
nguoilichsu1 - 0 tydbfgc
nguoilichsu1 - 0 ne5rdbtfgc
nguoilichsu1 - 0 n6rtfbgv
nguoilichsu1 - 0 neb5rtdf
nguoilichsu1 - 0 y5ntderbfgvc
nguoilichsu1 - 0 n4betrdf
nguoilichsu1 - 0 nbtersvdxfc
nguoilichsu0 - 1 vozanhxyz
nguoilichsu1 - 0 n4b5trevf
nguoilichsu1 - 0 n53bertdvf
nguoilichsu1 - 0 bvtvgdf
nguoilichsu1 - 0 hegrtfd
nguoilichsu1 - 0 bsbsdfvxc
nguoilichsu1 - 0 bq3vgwaefs
nguoilichsu1 - 0 mnwbvecxdsz
nguoilichsu1 - 0 adxcbdfv
nguoilichsu1 - 0 thgrsfdacxz
nguoilichsu1 - 0 thgfbvdcx
nguoilichsu1 - 0 htgbcv
nguoilichsu1 - 0 y54tregfds
nguoilichsu1 - 0 jyhgtfbdvcx
nguoilichsu1 - 0 htgrfdc
nguoilichsu1 - 0 tyhgfvd
nguoilichsu1 - 0 jtyhgfbv
nguoilichsu1 - 0 jtynhgfbd
nguoilichsu1 - 0 htrgefdvs
nguoilichsu1 - 0 h5tgrfe
nguoilichsu1 - 0 hytgrfghtegfv
nguoilichsu1 - 0 k6j7yhtrgf
nguoilichsu1 - 0 jythrgf
nguoilichsu1 - 0 u65htrgedvf
nguoilichsu1 - 0 htrgbevfs
nguoilichsu1 - 0 h4tegrv
nguoilichsu2 - 4 mykute
nguoilichsu1 - 0 ynbtrgfdv
nguoilichsu1 - 0 u6htrgfdb
nguoilichsu1 - 0 jtyhrgfbdv
nguoilichsu1 - 0 jytngfb