leksyenjtrankg
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,328
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.22%
  • Chỉ số xã hội 46
  • Chỉ số đam mê 2.33
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có