bitty
  • Hạng ...
  • Ngọc 41
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 3.45
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bitty0 - 2 bikty
bitty30 - 4 ytr6gfb5r5f
bitty1 - 0 hoainhu
bitty0 - 3 socnau