senku
  • Hạng ...
  • Ngọc 23
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
senku1 - 1 bikty
senku0 - 1 waifu207otaku
senku0 - 2 mikochan
senku0 - 1 hoainhu