hoainhu
  • Hạng ...
  • Ngọc 280
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 23.33%
  • Chỉ số xã hội 30
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có