giomuathu
  • Hạng ...
  • Ngọc 221
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 75.00%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 25.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có