kuurama48
  • Hạng ...
  • Ngọc 358
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 52.63%
  • Chỉ số xã hội 19
  • Chỉ số đam mê 2.36
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có