trasua
  • Hạng ...
  • Ngọc 55,150
  • Tỉ lệ thắng 77.42%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng