vietlong79
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,511
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.54%
  • Chỉ số xã hội 41
  • Chỉ số đam mê 15.91
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có