phamlanchinh185
  • Hạng ...
  • Ngọc 20
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 10.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có