tussp123
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 12.07%
  • Chỉ số xã hội 58
  • Chỉ số đam mê 0.93
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có