tussp123
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 12.07%
  • Chỉ số xã hội 58
  • Chỉ số đam mê 0.93
  • Thời gian tham gia 5 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có