batbai5397
  • Hạng ...
  • Ngọc 11,210
  • Tỉ lệ thắng 82.69%
  • Chỉ số xã hội 52
  • Chỉ số đam mê 53.60
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có