baoeco
  • Hạng ...
  • Ngọc 20
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
baoeco2 - 1 playcaro20
baoeco0 - 1 tieuling
baoeco0 - 1 bikty