trong981
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,970
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 85.19%
  • Chỉ số xã hội 27
  • Chỉ số đam mê 17.38
  • Thời gian tham gia 5 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có