tranminh90
  • Hạng 241
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,828
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 72.34%
  • Chỉ số xã hội 47
  • Chỉ số đam mê 1.37
  • Thời gian tham gia 1 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có