demonking
  • Hạng ...
  • Ngọc 223,133
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 83.64%
  • Chỉ số xã hội 55
  • Chỉ số đam mê 4.63
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có