detutlong
  • Hạng ...
  • Ngọc 5,232
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 75.61%
  • Chỉ số xã hội 41
  • Chỉ số đam mê 7.21
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có