minhhuy1108
  • Hạng ...
  • Ngọc 6,062
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 80
  • Chỉ số đam mê 0.17
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
minhhuy11080 - 5 builan0209
minhhuy11081 - 0 hihi112
minhhuy11080 - 2 vozanhxyz
minhhuy11085 - 1 lumina113
minhhuy11081 - 2 badboy
minhhuy11084 - 2 lemaipa
minhhuy11080 - 1 haohaotomchuacay
minhhuy11080 - 1 tranminhchien
minhhuy11081 - 1 lolovp
minhhuy11081 - 1 ngocanhgalaxy
minhhuy11080 - 2 aiamcaro
minhhuy11080 - 1 ngannguyen
minhhuy11080 - 2 panadol
minhhuy11082 - 5 beyeupk
minhhuy11082 - 2 bingan
minhhuy11082 - 4 phuongminh
minhhuy11081 - 2 hades
minhhuy11084 - 3 chauky77
minhhuy11081 - 0 duytrung1991
minhhuy11080 - 2 poseidon
minhhuy11081 - 4 huongkute
minhhuy11083 - 3 dungtrieu
minhhuy11080 - 1 dungnhinlai
minhhuy11081 - 0 phongca
minhhuy11081 - 1 thimhuong
minhhuy11081 - 0 dragon
minhhuy11080 - 1 ytr6gfb5r5f
minhhuy11081 - 1 sabo2412
minhhuy11080 - 1 husky
minhhuy11080 - 1 robin
minhhuy11080 - 1 nhockiv
minhhuy11081 - 0 beba888
minhhuy11080 - 1 quangquang
minhhuy11080 - 1 director
minhhuy11081 - 1 launchsite
minhhuy11080 - 2 jang80
minhhuy11080 - 1 caonhocodon
minhhuy11081 - 0 eketao
minhhuy11080 - 1 vangbacdaquy
minhhuy11084 - 6 nhatmai
minhhuy11080 - 1 buonnhoem
minhhuy11082 - 1 direcottr
minhhuy11080 - 1 btran2912
minhhuy11080 - 1 ngocruby9x
minhhuy11080 - 1 khiconjx
minhhuy11080 - 1 tranhang07
minhhuy11081 - 0 mayakieu
minhhuy11083 - 4 bikty
minhhuy11080 - 2 saphia
minhhuy11082 - 0 kamichan
minhhuy11080 - 1 nkocdethuong
minhhuy11081 - 0 duyen10
minhhuy11080 - 1 vientuong
minhhuy11080 - 2 lazytomcat
minhhuy11080 - 1 liuhuy314
minhhuy11080 - 1 trunghieu87
minhhuy11080 - 2 tenshi
minhhuy11081 - 3 chihiro
minhhuy11080 - 1 cobebencuaso
minhhuy11081 - 0 choigiaitri
minhhuy11080 - 2 ekxanh
minhhuy11081 - 0 thinpham
minhhuy11080 - 3 thienthan999
minhhuy11080 - 4 myhangsg
minhhuy11080 - 2 binhphonui
minhhuy11081 - 1 diquathoigian
minhhuy11082 - 4 dannyvnn
minhhuy11080 - 1 khoailangnuong
minhhuy11081 - 1 mrboo
minhhuy11081 - 6 mynno
minhhuy11081 - 2 keosua
minhhuy11080 - 1 viphung
minhhuy11080 - 2 tahuuson
minhhuy11080 - 1 carohcm
minhhuy11080 - 1 phameco
minhhuy11080 - 1 heokool
minhhuy11081 - 2 thaonguyencafe
minhhuy11082 - 1 happykid76
minhhuy11082 - 3 nakime3769
minhhuy11080 - 2 teoteo