loojc1000
  • Hạng 339
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,574
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 3.70%
  • Chỉ số xã hội 54
  • Chỉ số đam mê 1.70
  • Thời gian tham gia 2 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có