huunhu
  • Hạng ...
  • Ngọc 470
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 31.25%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 4.36
  • Thời gian tham gia 5 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có