hoangtugio010
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,633
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 76.60%
  • Chỉ số xã hội 47
  • Chỉ số đam mê 10.37
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có