hoangtugio010
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 7,485
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 80.95%
  • Chỉ số xã hội 42
  • Chỉ số đam mê 16.33
  • Thời gian tham gia 1 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có