ionplus
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 5,790
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 75.00%
  • Chỉ số xã hội 36
  • Chỉ số đam mê 23.93
  • Thời gian tham gia 2 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có