karuizawa
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,565
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 82.50%
  • Chỉ số xã hội 40
  • Chỉ số đam mê 1.30
  • Thời gian tham gia 5 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có