phuongly
  • Hạng ...
  • Ngọc 7,542
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 53.33%
  • Chỉ số xã hội 30
  • Chỉ số đam mê 1.50
  • Thời gian tham gia 11 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có