concua
  • Hạng ...
  • Ngọc 640
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 54.55%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 2.65
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có