laban6
  • Hạng ...
  • Ngọc 970
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 2.56
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
laban62 - 1 dietcovid
laban642 - 1 hoarung
laban61 - 0 harryhung