vuivehongquao
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 220
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 5.88%
  • Chỉ số xã hội 17
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có