vuivehongquao
  • Hạng 517
  • Cấp bậc Sơ cấp II
  • Ngọc 22
  • Tỉ lệ thắng 5.88%
  • Chỉ số xã hội 17
  • Chỉ số đam mê 5.33
  • Thời gian tham gia 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có