carimamamuda
  • Hạng ...
  • Ngọc 184
  • Tỉ lệ thắng 23.33%
  • Chỉ số xã hội 30
  • Chỉ số đam mê 0.23
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có