roimaitoiduaem
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,010
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 82.61%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 6.05
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có