songgio
  • Hạng 176
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 99
  • Tỉ lệ thắng 56.25%
  • Chỉ số xã hội 48
  • Chỉ số đam mê 17.30
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có