sonnguyen
  • Hạng ...
  • Ngọc 6,741
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 22.22%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 0.43
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có