tapsu123
  • Hạng ...
  • Ngọc 490
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 72.73%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 0.95
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có