baygiothangmay
  • Hạng ...
  • Ngọc 970
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 70.59%
  • Chỉ số xã hội 17
  • Chỉ số đam mê 2.86
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có