huong2k6
  • Hạng 76
  • Cấp bậc Cao cấp II
  • Ngọc 322
  • Tỉ lệ thắng 36.17%
  • Chỉ số xã hội 47
  • Chỉ số đam mê 11.62
  • Thời gian tham gia 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có