lenhhoxung
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,900
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 67.50%
  • Chỉ số xã hội 40
  • Chỉ số đam mê 6.17
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có