phuhung
  • Hạng 70
  • Cấp bậc Cao cấp II
  • Ngọc 374
  • Tỉ lệ thắng 93.18%
  • Chỉ số xã hội 44
  • Chỉ số đam mê 11.00
  • Thời gian tham gia 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có