chubin1999
  • Hạng 178
  • Khiên ...
  • Ngọc 9,344
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 82.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 0.17
  • Thời gian tham gia 3 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có