chubin1999
  • Hạng 48
  • Cấp bậc Siêu cấp I
  • Ngọc 559
  • Tỉ lệ thắng 88.10%
  • Chỉ số xã hội 42
  • Chỉ số đam mê 11.94
  • Thời gian tham gia 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có