tucdat
  • Hạng ...
  • Ngọc 60
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tucdat0 - 4 luke911
tucdat3 - 7 hoarung
tucdat0 - 1 muathulangquen
tucdat1 - 3 huongq
tucdat0 - 3 tsuyoi