montv
  • Hạng ...
  • Ngọc 10
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
montv0 - 2 huemy
montv1 - 2 thuyhoa
montv1 - 6 top1carovn
montv0 - 1 meokitty
montv0 - 2 hihi112
montv0 - 3 nhathaha
montv1 - 2 sabo2412
montv0 - 2 hoangthienxa
montv0 - 5 chanhhhh