tsuyoi
  • Hạng ...
  • Ngọc 940
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.58%
  • Chỉ số xã hội 33
  • Chỉ số đam mê 5.04
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có