sapper
  • Hạng ...
  • Ngọc 281
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 0.40
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sapper10 - 3 dolphin
sapper4 - 1 tungday
sapper7 - 3 votrongdai1